Meteen naar de inhoud

Schaduwwerkweekend

Wanneer:
29 september 2023 @ 11:00 – 1 oktober 2023 @ 17:00
2023-09-29T11:00:00+02:00
2023-10-01T17:00:00+02:00
Waar:
HUMMUShuis Mechelen
Hendrik Consciencestraat 8
2800 Mechelen
Kosten:
950 €

Deze activiteit vindt plaats in het Engels (English version below)

Ben jij een people pleaser?

Als coach merk je dat je een echte people pleaser bent; daardoor krijg je wel veel applaus maar soms weinig feedback waardoor jij verder kan groeien. Ook zorgt het er soms voor dat coachees langer van jou afhankelijk blijven dan eigenlijk nodig. Je voelt dan dat het werk je gaat irriteren. En dan ben je soms ineens niet zo aangenaam meer. In schaduwwerk geven we je de kans om te komen exploreren waar dat pleasen vandaan komt. Je krijgt inzicht in jouw schaduwkant en we bieden je de mogelijkheid aan om in een veilige context die schaduw echt te gaan exploreren zodat je de mogelijke kracht ervan kan gaan inzetten op een manier die zowel jou als anderen ten goede komt in leven en/of werk. 

Wat zit er in jouw schaduwzak?

Als facilitator hebben we een mooie rugzak aan theorie en tools om in te zetten. Vaak hebben we door al onze ervaring ook al heel wat wijsheid opgedaan over hoe groepen functioneren en hoe jij zelf functioneert. Jij weet ongetwijfeld wel dat wijzelf ons belangrijkste instrument zijn. Tijd dus om de schaduwzak die soms over die mooie rugzak hangt eens te gaan uitpakken. In onze schaduwzak zitten aspecten van onszelf die we niet zo leuk vinden,die we negeren of die we onderdrukken. En soms komen die er op ongepaste manieren en onverwachte momenten toch uit. Tijdens de begeleiding van een spannend moment in een groep verlies je je neutraliteit en wijs je een deelnemer streng terecht, tijdens een besluitvormingsproces hoor je jezelf zeggen dat het resultaat niet goed genoeg is, tijdens een buurtbewoner vergadering negeer je de mevrouw die in je ooghoek gebaart dat ze wil spreken,... Overkomt dit jou ook wel eens? Het zijn je schaduwen die ongecontroleerd uit de zak komen en hun werk doen, het zijn die momenten waar we ons later vaak voor schamen of onszelf hard voor beoordelen. Wil je meer inzicht krijgen in wat voor jou in de schaduw zit en je schaduwzak ook wat lichter maken? Dan is een weekend schaduwwerk echt iets voor jou!

Wat mag je verwachten?

Een schaduwwerkweekend kan een diepgaande ervaring van persoonlijke en professionele transformatie zijn. In schaduwwerk werken we met symbolische taal en interventies die toelaten bepaalde patronen in je leven te exploreren en te transformeren. De opbouw van de driedaagse is als volgt:

- Tijdens het eerste deel werken we aan de opbouw van zo veilig mogelijke leeromgeving en je leert ook de kenmerken en energie van 4 archetypes waar vaak mee gewerkt wordt, kennen. 

- In een tweede deel is er voor elk van de deelnemers de kans om een persoonlijk 'werk' te doen. De groep ondersteunt dit. 

- In een laatste deel sluiten we onze persoonlijke en collectieve ervaring af. 

Wil je al wat meer weten van schaduwwerk dan kan je naar de audio opname luisteren of de video bekijken die te vinden zijn op https://shadowwork.com/

Voor alle duidelijkheid: dit is geen opleiding in schaduwwerk, wel een ervaring in schaduwwerk. Ben je geïnteresseerd om daarna de opleiding te gaan volgen, verwijzen we je graag door naar op til zijnde opleidingen in België of daarbuiten. 

Het weekend wordt begeleid door Fanny Matheusen, Trupti Magecha en Hakim Gonthier.

Dit weekend beogen zij hun certificatie te behalen als schaduwwerkfacilitatoren; daarom is John Kurk, trainer en supervisor in schaduwwerk ook aanwezig in de ruimte. 

Wie is Hakim?

Hakim is 44 jaar oud, geboren in Lausanne. Hij is aanvankelijk opgeleid als socioloog en gespecialiseerd in het onderwerp hedendaagse mannelijkheid. Momenteel is hij directeur van een NGO die begeleiding en doorverwijzing naar therapie biedt aan mensen die worstelen met fantasieën ten aanzien van kinderen en adolescenten en aan hun familieleden. Sinds 2019 is hij gecertificeerd Schaduwwerkcoach.

Wie is Trupti?

Trupti Magecha is een creatieve facilitator, fotograaf en documentairemaker met 18 jaar ervaring in gemeenschapsontwikkeling, professionele fotografie en televisie-uitzendingen. Als gevestigd filmmaker heeft Trupti documentaires gemaakt voor de BBC en Channel Four, waaronder de met een BAFTA-prijs bekroonde serie 'The Tower: A Tale of Two Cities'. Ze is directeur bij deep:black, een kunstorganisatie die al bijna tien jaar met geestelijke gezondheid werkt. Ze is geïnteresseerd in hoe visuele methoden, in het bijzonder fotografie en film, emotioneel welzijn kunnen ondersteunen door veilige ruimtes te bieden voor verbinding, leren, reflectie en groei. Ze deelt graag best practices en ontwikkelt creatieve trainingen voor teams in de gezondheidszorg, het onderwijs en stagiaires in het maatschappelijk werk. Naast haar werk voor deep:black en haar opleiding tot schaduw werk facilitator, is ze ook gediplomeerd kunstpsychotherapeut.

Wie is Fanny?

Fanny is transitiepedagoge en werkt al 25 jaar met groepen, waar meerstemmigheid spanning oproept.  Ze is oprichter en bezieler van Goesthing bv en initiatiefneemster van HUMMUS, The Art of Deep Democracy. Ze is facilitator en coach, trainer en supervisor in de Lewis Deep Democracy-methode. Ze is een creatrix die ook boeken, blogs en gedichten schrijft. Sinds 2020 studeert zij Schaduwwerk. 

Praktisch

 • De driedaagse start op vrijdag 29/9 om 11u en eindigt om 21u. Op zaterdag eindigen we om 19u en op zondag om 17u. Je kan alleen deelnemen aan de volledige drie dagen.
 • Plaats: HUMMUS Mechelen
 • Wij voorzien volgende catering: diner op vrijdag en zaterdag, lunch op vrijdag, zaterdag en zondag, alle versnaperingen, koffie, thee en water.
 • Het weekend gaat door in het Engels; er is waar nodig vertaling mogelijk naar het Nederlands en Frans. Laat taal geen drempel voor jou zijn, geef hierin je noden aan.
 • Meebrengen: een herbruikbare drinkfles voor water, een pen en notitieboekje
 • Deze training komt in aanmerking voor de KMO portefeuille

ENGLISH VERSION

Are you a people pleaser?

As a coach, you notice that you are a real people pleaser; as a result, you get a lot of applause but sometimes little feedback that allows you to grow. It also sometimes causes coachees to remain dependent on you for longer than necessary. You then feel that the work starts to irritate you. And then you are sometimes suddenly not so pleasant anymore. In shadow work, we give you the opportunity to come and explore where that pleasing comes from. You gain insight into your shadow side and we offer you the opportunity to really explore that shadow in a safe context so that you can start using its potential power in a way that benefits both you and others in life and/or work. 

What's in your shadow bag?

As facilitators, we have a nice backpack of theory and tools to deploy. Often, all our experience has also given us a lot of wisdom about how groups function and how you yourself function. You undoubtedly know that we ourselves are our most important tool. 

So time to unpack the shadow bag that sometimes hangs over that beautiful backpack. Our shadow bag contains aspects of ourselves that we don't like, that we ignore or suppress. And sometimes they do come out in inappropriate ways and unexpected moments. During the supervision of an exciting moment in a group, you lose your neutrality and sternly reprimand a participant, during a decision-making process you hear yourself saying that the result is not good enough, during a neighbourhood residents' meeting you ignore the lady who gestures in the corner of your eye that she wants to speak,... Does this happen to you too sometimes? It's your shadows coming out of the bag uncontrollably and doing their job, it's those moments we often feel ashamed or judge ourselves harshly for later. Do you want to get more insight into what's in the shade for you and make your shade bag less heavy? Then you shouldn't miss the shadow work weekend!!

What can you expect?

A shadow work weekend can be a profound experience of personal and professional growth. In shadow work, we work with symbolic language and interventions that allow you to explore and transform certain patterns in your life. The structure of the three-day workshop is as follows:

- During the first part, we work on building a safe learning environment and you will also learn about the characteristics and energy of 4 archetypes that are often worked with. 

- In the second part, there is an opportunity for each of the participants to do a personal 'work'. The group supports this. 

- The final part is devoted to bringing closure to our personal and collective experience.

Are you eager to get to know more about shadow work? Surf to  https://shadowwork.com/ where you can listen to an audio recording or you can watch a video.

We wish to emphasize that this is not a training course in shadowing, but an experience in shadowing. If you are interested in pursuing training afterwards, we would be happy to refer you to upcoming courses in Belgium or abroad. 

The weekend will be facilitated by Fanny Matheusen, Trupti Magecha and Hakim Gonthier. This weekend, they aim to obtain their certification as shadow work facilitators; therefore, John Kurk, trainer and supervisor in shadow work is also present in the room.

Meet Hakim

44 years old, born in Lausanne. I was initially trained as a sociologist and specialized on the topic of contemporary masculinities. I am currently the director of an NGO which offers guidance and referral to therapy to people struggling with fantasies towards children and adolescents and to their relatives. I have been a certified Shadow Work coach since 2019.

Meet Trupti

Trupti Magecha is a creative facilitator, photographer and documentary maker with 18 years’ experience in community development, professional photography and television broadcast. As an established film maker Trupti has made documentaries for the BBC and Channel Four including the BAFTA award winning series 'The Tower: A Tale of Two Cities'. She is a director with deep:black, an arts organisation working with mental health for almost a decade. She is interested in how visual methodologies, in particular photography and film, can support emotional wellbeing by offering safe spaces for connection, learning, reflection and growth. She is keen to share best practice, developing creative training for healthcare and education teams and social work trainees. As well as running deep:black, and training to become a shadow work facilitator, Trupti is a qualified Art Psychotherapist.

Meet Fanny

Fanny is a transition pedagogue and has been working with groups for 25 years, there where polyphony evokes tension. She is the founder of Goesthing bv and initiator of HUMMUS, The Art of Deep Democracy. She is a facilitator and coach, trainer and supervisor in the Lewis Deep Democracy method. She is a creatrix who writes books, blogs and poems.  She has been studying Shadow Work since 2020. 

Practical information

 • The weekend starts on Friday 29/9 at 11am and ends on Sunday 1/10 at 5pm at the latest. Please note that you can only participate in the full three days.
 • Location: HUMMUS Mechelen
 • We provide catering: dinner on Friday and Saturday, lunch on Friday, Saturday and Sunday, healthy snacks, coffee, tea and water.
 • The main language will be English, but we can translate into Dutch and French if needed. Don't let language be a barrier for you, let us know your needs in this.
 • Please bring a reusable water bottle, a pen and paper.